Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon), i to članu 13, svi poslodavci su dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za otklanjanje takvih rizika.

Akt o proceni rizika za sva radna mestu u radnoj okolini je obavezan dokument od 2005 za sve registrovane privrednike, bez obzira da li ste SZR, DOO, A.D., dali ste u PDV sistemu ili ne, znači za sva pravna lica!

Akt o proceni rizika je dokument od velikog značaja za svako preduzeće, u rangu sa osnivačkim aktom i sistematizacijom radnih mesta.

Akt o proceni rizika je ustaljena procedura (ili bar treba da bude) za upravljanje rizicima u nekom privrednom društvu.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Ono što prethodi samom donošenju Akta o proceni rizika, od strane poslodavca, jeste sprovođenje procesa procene rizika, tokom kojeg bi se sagledali samo radno mesto, radni procesi, organizacija rada, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, itd.

Dakle, poslodavac je dužan da sprovede procenu rizika odnosno da vrši sistematsko i stalno evidentiranje i procenjivanje svih opasnosti i štetnosti u procesu rada koji mogu prouzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja kao i način sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika za svako radno mesto, nakon čega je, u skladu sa izvršenom procenom, poslodavac dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi.

Za njegovu izradu postoje tačno unapred predodređene procedure po tačkama i metodama. Postoje više metoda za procenu rizika na radnom mestu.

Da bi se Akt o proceni rizika ispravno uradio potrebno je poznavati proces rada za to radno mesto, poznavanje stručne materije, poznavanje rizika, opasnosti i štetnosti u procesu rada i uz pomoć metoda procene rizika izraziti to kao veličinu na koju se može delovati.