Pokretanje i vođenje krivičnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom nije osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

  Iz obrazloženja: "Na osnovu ovako potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud zaključio da tužilac, kao lice protiv koga je vođen krivični postupak i koji je…

Procitaj ostaloPokretanje i vođenje krivičnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom nije osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Promena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva

Iz obrazloženja: "Žalbeni navodi zakonskog zastupnika prvotuženog kojima se pobija pravilnost primene materijalnog prava i ističe da je on postao vlasnik prvotuženog nakon što je zaključen ugovor o overdraft kreditu,…

Procitaj ostaloPromena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva

Kada usled zlostavljanja na radu (mobing) dođe do povrede ugleda postoji osnov za naknadu štete za pretrpljene duševne bolove

Iz obrazloženja: "Prema činjeničnom utvrđenju, u periodu od... do novembra... zvanje tužioca je bilo mlađi policajac prve klase i za to vreme njegov nadređeni je bio LJ.D. Nadležni službenici PU…

Procitaj ostaloKada usled zlostavljanja na radu (mobing) dođe do povrede ugleda postoji osnov za naknadu štete za pretrpljene duševne bolove

Nema mobinga u situaciji kada je poslodavac zahtevao od zaposlenog da sakupi određeni broj glasova za određenu političku stranku, a nije mu prećeno nekom negativnom posledicom

Iz obrazloženja: "Nakon premeštanja tužioca na poslove rukovaoca građevinskim mašinama većina kolega se distancirala od njega, kolege su izbegavale svaki kontakt sa njim, gledali su njega i drugu dvojicu kolega…

Procitaj ostaloNema mobinga u situaciji kada je poslodavac zahtevao od zaposlenog da sakupi određeni broj glasova za određenu političku stranku, a nije mu prećeno nekom negativnom posledicom