Da li zastarevaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Postovani, da li doprinosi za obavezno socijalno osiguranje podlezu nakon proteka deset godina apsolutnoj zastarelosti po čl.114ž Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji? Hvala.


ODGOVOR:

Poštovani članom 114e Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 ispr., 23/2003-ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-dr. zakon,62/2006-dr. zakon, 63/2006-ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009-dr. zakon, 53/2010, 101/2011,2/2012-ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-autentično tumačenje, 112/2015,15/2016, 108/2016 i 30/2018) je propisano:

”Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zastarelost prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj (misli se na član 114ž na koji se pozivate) ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.”

Na istu temu vam šaljem i stav Ustavnog suda po ovom pitanju:
НАЧИН УРЕЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА – ЗАСТАРЕЛОСТ И ОСЛОБАЂАЊЕ
Република је Уставом овлашћена да законом уређује односе у области пореза и доприноса, а самим тим одређује и начин утврђивања и плаћања доприноса. Плаћање доприноса је уставна обавеза за сврхе које се утврђују Уставом, па се из ових разлога не могу предвидети застарелост и ослобађање, јер би се тиме довело у питање остваривање права осигураника гарантована Уставом.
Из образложења:
Према одредбама члана 40. и члана 68. став 2. Устава, постоје три врсте социјалног осигурања, и то: здравствено осигурање, пензијско и инвалидско осигурање и осигурање за случај привремене незапослености. Овим осигурањима запослени, у складу са законом, обезбеђују себи право на здравствену заштиту и друга права за случај болести, старости и права на друге облике социјалног осигурања, а за чланове своје породице, право на здравствену заштиту, право на породичну пензију, као и друга права по основу социјалног осигурања. Сва три осигурања су, према Уставу, обавезна за запослене, а за друге грађане права из социјалног осигурања уређују се законом. Средства за остваривање права на основу обавеза социјалног осигурања обезбеђују запослени, други осигураници и послодавци преко организације којом управљају осигураници и корисници у складу са законом. Одредбом члана 52. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије предвиђено је да Република уређује и обезбеђује финансијски систем и систем у области социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности. По оцени суда, Република је Уставом овлашћена да законом уређује односе у области пореза и доприноса, а самим тим одређује и начин утврђивања и плаћања доприноса. Плаћање доприноса је уставна обавеза за сврхе које се утврђују Уставом, па се из ових разлога не могу предвидети застарелост и ослобађање, јер би се тиме довело у питање остваривање права осигураника гарантована Уставом.
(Решење Уставног суда Републике Србије, У- бр. 72/99 од 14.12.2000.)
Svako vam dobro …