Kada nema mesta primeni pravila o suspenziji isključivih autorskih prava i prava na naknadu

Izvod iz obrazloženja odluke:

„Neosnovano se u žalbi tužena poziva na ograničenje autorskog prava iz člana 43, u vezi sa članom 41. Zakona o autorskim i srodnim pravima, kojim je predviđeno da je dozvoljeno u okviru izveštavanja javnosti putem štampe Radio televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade, umnožavanje primeraka objavljenih dela, koja se pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kome se javnost izveštava, i da je slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja, a koje ograničenje se primenjuje shodno i na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela.

U konkretnom slučaju tekući događaji o kome je tužena izveštavala, odnosno zbog kog je tužena izveštavala, bio je B. maraton. Prosidba koja se dogodila u vreme i na mestu gde se održavao B. maraton nije bio događaj od opšteg značaja za javnost koji je bio razlog izveštavanja od strane tužene, već samo sporedna zanimljivost koja je zabeležena od strane tužilje. Saopštavanje fotografija tužilje od strane tužene u svojoj emisiji ne odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, te se u konkretnom slučaju kada je u pitanju korišćenje autorskih dela tužilje, pravilnim tumačenjem odredbe 41. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016…), ne mogu primeniti pravila o suspenziji isključivih prava i prava na naknadu.“

 

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž4 87/2017(2) od 30.8.2017. godine)