Kolika može biti maksimalno ugovorena kamata kod banke

Postoje ugovori o kreditu gde je efektivna kamatna stopa čak preko 50 %, a više su nego česti ugovori gde efektivna kamatna stopa (dalje: eks) prelazi preko 35 %, dok sa druge strane postoje ugovori gde je ista ta – eks, oko 15 ak % na godišnjem nivou.

Ovakvi primeri direktno dokazuju da se radi o ugovornim kamatama koje su po svojoj visini apsolutno pravno i društveno neprihvatljive.

Član 399 Zakona o obligacionim odnosima propisuje:

(1) Stopa ugovorne kamate između fizičkih lica ne može biti veća od kamatne stope koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju.

(2) U pogledu najviše ugovorene kamatne stope između pravnih lica primenjuju se odredbe posebnog zakona.

(3) Ako je kamata ugovorena, ali nije određena njena stopa ni vreme dospevanja, između fizičkih lica važi kamatna stopa koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju, a između pravnih lica važi kamatna stopa koju banka ili druga bankarska organizacija plaća, odnosno ugovara za takvu ili sličnu vrstu posla i dospeva po isteku godine, ako za određeni slučaj nije predviđeno što drugo.

(4) Ako je ugovorena veća kamata od dozvoljene, primeniće se najveća dozvoljena stopa kamate.