Korišćenje odsustva radi nege deteta od strane očeva dece

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) očevima dozvoljava mogućnost da koriste odsustvo radi nege deteta tek kada dete navrši tri meseca.

Porodiljsko odsustvo, koje traje od rođenja do prvog tromesečja, može da koristi samo majka. Da bi očevi mogli da iskoriste ovo zakonsko pravo oba roditelja moraju da budu u radnom odnosu na neodređeno vreme.