Likvidacija doo

Postovani,
Osnivac sam i zakoski zastupnik svog preduzeca koje je i u pdv-u odsnovanog 25.9.2017, zbog drugacijih zivotnih okolnosti (selidba u drugu zemlju) bih da stavim tacku na moje preduzece. Sve sto sam duzna prema dobavljacima, zaposlenima… bih isplatila pre samog pocetka procedure pa i tu ne bi bilo nikakvih prepreka. Koliko traje procedura i kakva je u praksi, da li mogu ja da budem taj likvidacioni upravnik ili mora neko trece lice, da li procedura mora da traje kako sam citala 3-4 meseca ili postoji kraci put (jel u sustini vreme mi manjka). Da li mi izlazi neki vid kontrole i za sta…i sta god da vam padne na pamet mi pisite jer vise od ovoga ne znam ni sta da pitam, a sigurno da sam nesto preskocila jer ne znam i to nisam pre radila. Pozdrav!

________________________________________________________

Odgovor:

Poštovana Mirjana,

Bez obzira što planirate da svojim poveriocima isplatite dugovano i pre početka otvaranja likvidacije, te ne isključuje vašu zakonsku obavezu da objavite oglas o pokretanju likvidacije koji mora biti objavljen najmanje 90 dana

Ako se ima u vidu da mora da se sastavi početni, a zatim i završni likvidacioni izveštaj, gde su rokovi najmanje još 90 dana, to znači da neki najkraći mogući period za okončanje likvidacije jeste oko 6 meseci.

Vi naravno možete biti imenovani za likvidacionog upravnika, i to se obično tako i čini da zakonski zastupnik kasnije bude likvidacioni upravnik.

Evo i drugih detalja oko postupka likvidacije:

Nakon objavljivanja oglasa o pokretanju likvidacije likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije društva.

Društvo je dužno da sve prispele prijave potraživanja evidentira u listu prijavljenih potraživanja i da sačini listu priznatih i osporenih potraživanja.

Društvo može, u roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, osporiti potraživanje poverioca, u kom slučaju je obavezno da o tome u istom roku obavesti poverioca uz obrazloženje osporavanja potraživanja.

Društvo ne može osporavati potraživanja poveriocima čija su potraživanja utvrđena izvršnom ispravom (sudskom odlukom i slično).

Ako poverilac čije je potraživanje osporeno ne pokrene postupak pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja i u istom roku o tome pisanim putem obavesti društvo, to potraživanje se smatra prekludiranim (zakasnelim za naplatu preko sudske odluke).

Ako je do trenutka prijema obaveštenja o osporavanju potraživanja poverilac protiv društva već pokrenuo postupak o tom potraživanju pred nadležnim sudom, poverilac nije dužan da pokreće novi postupak po prijemu obaveštenja o osporavanju potraživanja.

Potraživanja nastala nakon pokretanja likvidacije ne prijavljuju se i moraju se namiriti do okončanja likvidacije.

Početni likvidacioni izveštaj likvidacioni upravnik sastavlja najranije 90 dana, a najkasnije 150 dana od dana početka likvidacije i u istom roku ga podnosi ortacima, komplementarima, odnosno skupštini na usvajanje.

Ortaci, komplementari, odnosno skupština dužni su da donesu odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kada im je podnet na usvajanje.

Nakon isplate poverilaca likvidacioni upravnik sastavlja:

1) završni likvidacioni bilans;

2) izveštaj o sprovedenoj likvidaciji;

3) pisanu izjavu da je uputio obaveštenje svim poznatim poveriocima u skladu sa članom 534. ovog zakona, kao i da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja i potraživanja koja se u smislu člana 534. stav 4. ovog zakona smatraju prijavljenim izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci;

4) predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije pre pravnosnažnog okončanja svih postupaka koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu društva i izmirenja svih tih obaveza.

Po okončanju likvidacije društvo se briše iz registra privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji.

 

Srdačan pozdrav