Međunarodna isprava

Imam određenu ispravu koja je izdata u državi koja nije potpisnica Haške konvencije i sa kojom Srbija nema zaključen bilateralni sporazum. Šta je potrebno uraditi da bi se isprava mogla upotrebiti u Srbiji?

____________________________________

Odgovor:

Poštovana Gordana,

Javne i privatne isprave  (na primer: potvrde, izvodi matičnih knjiga, uverenja, diplome, izjave, saglasnosti, punomoćja i drugo) izdate u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije, a sa kojima pritom naša država nema zaključen bilateralni sporazum, niti ne postoji uzajamnost, mogu biti priznate i prihvaćene u Srbiji jedino ako ih je prethodno overilo Ministarstvo spoljnih poslova države porekla ili diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u toj državi.