odgovornost-vlasnika-doo/privredno pravo

Poštovani da li (i ako da na koji način) vlasnik doo odgovara za obaveze doo prema trećim licima?


ODGOVOR:

Poštovana,
Hvala na pitanju koje ste postavili i na poseti sajtu.

Članom 139 Zakona o privrednim društvima propisano je (pored ostalog) da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučajevima predviđenim članom 18. ovog zakona, dok je odredbom člana 18 propisano:
”Komanditor, član društva s ograničenom odgovornošću i akcionar, kao i zakonski zastupnik tog lica ako je ono poslovno nesposobno fizičko lice, koji zloupotrebi pravilo o ograničenoj odgovornosti odgovara za obaveze društva.

Smatraće se da postoji zloupotreba iz stava 1. ovog člana naročito ako to lice:

1) upotrebi društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;

2) koristi imovinu društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina;

3) koristi društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca društva;

4) radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu društva, iako je znalo ili moralo znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

Poverilac društva može podneti tužbu protiv lica iz stava 1. ovog člana nadležnom sudu prema sedištu društva u roku od šest meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od dana zloupotrebe.

U slučaju da potraživanje poverioca iz stava 3. ovog člana nije dospelo u trenutku saznanja za zloupotrebu, rok od šest meseci počinje da teče od dana dospeća potraživanja.”

Shodno svemu iznetom u načelu član, odnosno osnivač, kao i suosnivač društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva prema trećim licima, osim ako postoji očigledna i zakonom opisana zloupotreba položaja istog lica u društvu sa ograničenom odgovornošću.

Da li bi u pojedinačnom slučaju bilo reči o zloupotrebi ili ne zavisi od pojedinosti konkretnog slučaja.

Sve najbolje.