Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ostvari i u posebnom parničnom postupku.

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž1 620/2014 od 13.5.2014. godine)