Otkup stanova po zakonu o stanovanju

Zakon o stanovanju („sl. glasnik rs“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 – dr. zakon) reguliše otkup stanova dodeljenih zaposlenima na korišćenje na neodređeno vreme.

Nosilac stanarskog prava ima pravo da nakon podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, pod zakonom predviđenim uslovima otkupi stan iz društvene ili državne svojine.

Bračni drug i deca koji zajedno sa nosiocem stanarskog prava stanuju u tom stanu imaju status članova porodičnog domaćinstva i u slučaju smrti nosioca stanarskog prava mogu da preuzmu status zakupca na neodređeno vreme, a isto tako i status vlasnika nakon otkupa stana.

Članovi porodičnog domaćinstva mogu i da otkupe stan, ali uz pismenu saglasnost nosioca stanarskog prava, s tim da se saglasnost može dati samo jednom licu.

Ugovor o otkupu stana overava se kod nadležnog javnog beležnika, a ono što je posebno važno da se na transakciju ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

Ako društveno ili državno preduzeće, ili njihov pravni sledbenik koji je upisan formalno kao vlasnik, odbije zahtev za otkup ili prosto ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, nosilac stanarskog prava može da podnese predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje koje će zameniti ugovor o otkupu.

Inspiracija: https://simiclawoffice.rs/otkup-stana-iz-drustvene-svojine/