POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Poštovani,

Zamolila bih za pomoć u razjašnjavanju sledećeg slučaja:

Rešenjem drugostepenog organa usvojena je žalba na visinu razrezanog poreza na prenos aps.prava – žalba je bazirana na činjenici da je prilikom utvrđivanja poreske osnovice postupljeno suprotno zakonu – porez je prijavljen 05.12.2019, a Rešenje doneto 11.02.2020. pa je kao osnovica trebalo da se uzme kupoprodajna vrednost (iako je niža od tržišne), shodno stavu 4 čl. 27. Zakona o porezima na imovinu.
Drugostepeni organ je Rešenjem od 24.07.2020. usvojio žalbu i poništio prvobitno doneto Rešenje i vratio ga prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje.
Međutim, prvostepeni organ do sada nije doneo novo Rešenje.

Da li dobro zaključujem:
Drugostepeni organ je poništio prvobitno Rešenje, jer je uvideo da je bilo propusta (stranke nisu sudelovale u procesu) i dao šansu prvostepenom organu da ispravi nedostatke u zakonskom roku da ne bi opet došlo do toga da se traži da se kao poreska osnovica uzme ugovorena (niža) kupoprodajna vrednost. Međutim, pošto je opet probijen rok za donošenje novog Rešenja, prilikom utvrđivanja poreske osnovice definitivno se mora primeniti čl.27. stav 4. Zakona o porezima na imovinu : „Ako poreski organ u roku iz st. 2. i 3. ovog člana ne utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti, poresku osnovicu čini ugovorena cena.“
Ne znam da li je bilo promena kod toga, nekih podzakonskih akata ili štogod slično (nisam pravnik), koji bi onemogućili primenu navedenog stava iz čl.27. Zakona o porezima na imovinu.

Unapred zahvaljujem na pomoći i odgovoru.

Odgovor:

Mislim da ste sve dobro razumeli.