Usvojen zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

Zakonom se predviđa nova kategorija korisnika koja nije postojala po dosadašnjim propisima, a to su borci koji su učestvovali u oružanim akcijama 90-tih godina i u ratu 1999. godine a koji pod navedenim okolnostima, nisu dobili obeštećenje za telesne povrede.

Za tu kategoriju korisnika propisuju se nova prava, a to su pravo na borački dodatak, pravo na poseban penzijski staž, rešavanje stambenih potreba, pravo na boračku spomenicu, pravo na legitimaciju boraca, pravo na prioritet u zapošljavanju, naknada pogrebnih troškova…

Zakonom su pored navedenih prava propisana i nova prava i za druge korisnike, a to su pravo na porodičnu invalidninu članova porodice umrlog civilnog invalida rata prve grupe koji je koristio negu i pomoć koja se isplaćuje u iznosu kao za korisnike porodične invalidnine umrlog vojnog invalida, a to je 26 odsto od osnovice.

Visina dodatka je 63 odsto prosečnog ličnog dohotka.

Takođe, u zakonu postoji i invalidski dodatak za invalide koji napune 65 godina.