Novim izmenama Krivičnog zakonika  sužene mogućnosti za uslovnu kaznu/krivično pravo

Najnovije izmene u Krivičnom zakoniku promenile su član 66. i to stavove dva i tri koji su tačno određivali za koja dela se ne može izreći uslovna osuda.

Do sada je važilo da uslovna osuda nije moguća u dva slučaja: za krivična dela za koje se može izreći deset godina ili teža kazna (stav dva) i ako nije proteklo pet godina i više od pravosnažne osude na kaznu zatvora za umišljajno krivično delo (stav tri).

Sada je u stavu dva reč „deset“ zamenjena rečju „osam“ tako da od sada uslovna osuda nije moguća za krivična dela za koja se može izreći osam godina zatvora.

Istovremeno, u stavu tri pored reči „zatvora“ dodate su reči „ili uslovna osuda“ tako da se sada uslovna osuda ne može izreći ne samo ako nije proteklo pet godina od pravosnažnosti osude na zatvor, već i od pravosnažnosti uslovne osude.