Ne može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu

Iz obrazloženja:

„Naime, iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ obustavio postupak po žalbi tužioca izjavljenoj zbog nedonošenja rešenja prvostepenog organa po podnetom zahtevu od 14.08.2017. godine. Prema razlozima iz obrazloženja osporenog rešenja ovako je odlučeno nakon što je utvrđeno da je prvostepeni organ Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Pokrajinskog fonda – Filijale u Pančevu, dana 25.10.2017.godine, doneo rešenje broj: 38-181/39-11225, kojim je odlučio o zahtevu tužioca od 14.08.2017.godine. Na osnovu iznetog, tuženi organ je zaključio da nema osnova za postupanje po žalbi tužioca od 19.10.2017. godine, u smislu člana 173. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, pa je odlučio kao u dispozitivu rešenja, na osnovu člana 101. istog zakona.

Kod ovakvog činjeničnog i pravnog stanja stvari, po nalaženju Upravnog suda, osporenim rešenjem povređen je zakon na štetu tužioca. Ovo iz razloga što Zakonom o opštem upravnom postupku nije propisana mogućnost da se postupak po žalbi izjavljenoj zbog nedonošenja odluke po zahtevu stranke obustavi. Naime, imajući u vidu odredbe člana 173. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) drugostepeni organ može da produži rok za izdavanje rešenja prvostepenom organu ako taj organ nije doneo rešenje u zakonom određenom roku iz opravdanog razloga ili, ako drugostepeni organ nađe da ne postoji opravdani razlog zbog koga rešenje nije izdato u zakonom određenom roku, on sam odlučuje o upravnoj stvari ili nalaže prvostepenom organu da izda rešenje. Ako prvostepeni organ ponovo ne izda rešenje u roku koji je odredio drugostepeni organ, on sam odlučuje o upravnoj stvari. S tim u vezi, imajući u vidu odredbu člana 157. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, postupak po žalbi se može obustaviti samo ako stranka odustane od žalbe. Sud takođe nalazi da tuženi organ nije mogao doneti osporeno rešenje pozivanjem na član 101. Zakona o opštem upravnom postupku, u kome je, u stavu 1. propisano da se postupak obustavlja ako organ nađe da nema uslova da se postupak dalje vodi. Ovo iz razloga što se navedena odredba odnosi na slučajeve kada stranka izričito odustane od zahteva, kada su usled ponašanja stranke (npr. prećutni odustanak) ili usled drugih okolosti otpali razlozi za njegovo dalje vođenje (npr. smrt stranke).“

(Presuda Upravnog suda U 1103/2018 od 25.10.2018. godine)