Povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza ili doprinosa

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj filijali Poreske uprave u slobodnoj pisanoj formi i potrebno je  da navedete račun sa kojeg treba izvršiti povraćaj, odnosno račun na koji se vrši povraćaj.

Poreska uprava je dužna da odlučiti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva i da , ukoliko je zahtev osnovan, donese rešenje kojim se odobrava povraćaj sredstava.

Ukoliko se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ne izvrši povraćaj, imate pravo i na kamatu koja se obračunava na iznos više plaćenog poreza. 

Sve navedeno važi i za doprinose za socijalno osiguranje, a sa tom razlikom što zahtev za povrat dopinosa nikada ne zastareva, za razliku od poreza koji apsolutno zastarevaju u roku od 10 godina.