pravo preduzetnica na naknadu za porodiljsko odsustvo

Da li zene preduzetnice imaju pravo na placeno odsustvo za vreme porodiljskog odsustva?
Da li imaju pravo na bilo kakvu naknadu, od koga je dobijaju i kakav je uopste status zena preduzetnica za vreme porodiljskog odsustva?


ODGOVOR:

U vezi Vaših pitanja koja se odnose na položaj preduzetnice porodilje možemo ukazati da odgovori na ista nisu jasno i sistematski  regulisana pozitivnim propisima.
Naime Zakon o radu u odredbama koje se bave plaćenim odsustvom i uopšte položajem trudnica i porodilja regulište pretežno prava lica zaposlenih kod poslodavaca, a kako je preduzetnica istovremeno i poslodavac, jasno je da ove odredbe zakona o radu ne mogu biti primenjene na položaj preduzetnice porodilje.
Čini se da je položaj preduzetnica i lica koja samostalno obavljaju svoju delatnost, kao lica koja su osnivači svojih subjekata poslovanja i delovanja, lošiji od položaja zaposlenih, i to pre svega jer direktno i neposredno nose teret i sudbinu poslovanja.
U tom smislu čini se da bi za preduzetnika, samostalca i slične oblike obavljanja delatnosti,( i to posebno u slučaju ako samostalno, bez dodatnih zaposlenih, obavljaju svoju delatnost), bilo najisplativije da za vreme porodiljskog odsustva izvrše privremenu odjavu rada svojih radnji, kako ne bi bar morali da snose periodične troškove poreza i doprinosa.  
Stoga dakle plaćeno odsustvo, formalno pravno, bi mogle uživati žene porodilje preduzetnice, ali bi to naravno podrazumevalo da ova sredstva budu obezbeđena od strane preduzetničke radnje i sličnih oblika poslovanja.