Preduzetnik – osnovni pojmovi/privredno pravo

Odredbama članova 83 do 92 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) propisano je:

-da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano.

– da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti, te da odgovornost za ove obaveze ne prestaje brisanjem preduzetnika iz registra.

– da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto u kojem je sedište preduzetnika, te da se naziv preduzetnika mora razlikovati od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom.

– da je sedište preduzetnika mesto na teritoriji Republike Srbije gde i obavlja delatnost.

– da može obavljati delatnost u izdvojenom mestu poslovanja , kao i van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.), kada je po prirodi same delatnosti takvo obavljanje delatnosti jedino moguće ili uobičajeno.

– da preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu (poslovođa), koji mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.

– da izuzetno preduzetnik iz opravdanih razloga (bolest, školovanje, izbor na funkciju i sl.), a kada nema zaposlenog poslovođu, može opšte poslovođenje poveriti članu svog porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli i u drugim slučajevima iz člana 89

– da preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz registra privrednih subjekata, što je bliže uređeno članom 90

– da preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva