Šta je sporazum o priznanju krivice

Zakonikom o krivičnom postupku, i to odredbama članova 313 – 319 propisano je sledeće: -Sporazum o priznanju krivičnog dela javni …
Pročitaj Više

Preduzetnik – osnovni pojmovi/privredno pravo

Odredbama članova 83 do 92 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, …
Pročitaj Više

Šta je udruženje

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) definiše udruženje na …
Pročitaj Više

Šta je zadruga

Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015) propisano je sledeće: -Zadruga je pravno lice, koja predstavlja poseban oblik organizovanja …
Pročitaj Više

Šta je antropološko veštačenje/krivično pravo

Antropološko veštačenje je veštačenje identiteta, koje predstavlja skup metoda kojima se utvrđuju posebna obeležja na telu na osnovu kojih se …
Pročitaj Više

Davanje kapare kada kupac obezbeđuje sredstva iz bankarskog kredita/nekretnine

U slučaju kada se zaključuje pravni posao vezan za kupoprodaju bilo koje vrste nepokretnosti, obično je praksa da se između …
Pročitaj Više

Uslovi za izjavljivanje revizije

Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и 87/2018) …
Pročitaj Više

Zašto pismena odbrana nije uvek dovoljna u prekršajnom postupku za odlučivanje

Odredbama člana 203. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016) , regulisano je da okrivljeni može, …
Pročitaj Više

Vrste postupaka javnih nabavki/tenderi

Član 32 Otvoreni postupak Sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu. Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje ponude. Naručilac …
Pročitaj Više