Žalbu u poreskom postupku može podneti i lice koje ima pravni interes/poresko pravo

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, …
Pročitaj Više

Da li je sporazum o priznanju krivice dokaz u drugom postupku

Sporazum o priznanju krivice ne može služiti kao dokaz u nekom drugom krivičnom ili uopšte drugom sudskom postupku. Naime, sam …
Pročitaj Više

Šta je sporazum o priznanju krivice

Zakonikom o krivičnom postupku, i to odredbama članova 313 – 319 propisano je sledeće: -Sporazum o priznanju krivičnog dela javni …
Pročitaj Više

Preduzetnik – osnovni pojmovi/privredno pravo

Odredbama članova 83 do 92 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, …
Pročitaj Više

Šta je udruženje

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) definiše udruženje na …
Pročitaj Više

Šta je zadruga

Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015) propisano je sledeće: -Zadruga je pravno lice, koja predstavlja poseban oblik organizovanja …
Pročitaj Više

Šta je antropološko veštačenje/krivično pravo

Antropološko veštačenje je veštačenje identiteta, koje predstavlja skup metoda kojima se utvrđuju posebna obeležja na telu na osnovu kojih se …
Pročitaj Više

Davanje kapare kada kupac obezbeđuje sredstva iz bankarskog kredita/nekretnine

U slučaju kada se zaključuje pravni posao vezan za kupoprodaju bilo koje vrste nepokretnosti, obično je praksa da se između …
Pročitaj Više

Uslovi za izjavljivanje revizije

Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и 87/2018) …
Pročitaj Više