Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења:

Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе није кривично дело, јер не садржи облик виности.

Наиме, одредбом чл. 438 ст. 1 ЗКП, прописано је да у скраћеном поступку приватна тужба треба да садржи име и презиме окривљеног са личним подацима уколико су познати, кратак опис кривичног дела, означење Суда, предлоге у погледу доказа и предлог да се окривљени огласи кривим и осуди по закону.

Како приватна кривична тужба приватних тужилаца садржи све податке предвиђене наведеном законском одредбом, преурањен је закључак првостепеног суда да дело које се окривљеној ставља на терет није кривично дело, јер не садржи облик виности, с обзиром да се кривица као субјективни и конститутивни елемент општег појма кривичног дела доказује у поступку.

(решење Апелационог суда у Крагујевцу, Кж.2-416/10 од 24.03.2010. године)