Savez udruženja

Poštovani, na koji način se može registrovati savez udruženja?

_____________________________________________

Članom 12. Pravilnika koji reguliše upis i registraciju udruženja građana odredjeno je:

Uz prijavu za upis saveza u Registar se podnose:
1) odluke nadležnih organa udruženja u skladu sa statutom o učlanjenju u savez;
2) osnivački akt saveza;
3) dva primerka statuta;
4) zapisnik sa osnivačke skupštine saveza u izvorniku, odnosno overenom prepisu;
5) akt o izboru zastupnika saveza koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika saveza i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave;
6) overena fotokopija lične karte zastupnika saveza, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi i potvrda o prebivalištu, odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu;
7) dokaz o uplati naknade za upis saveza u Registar u skladu sa aktom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra.

Znači moraju da se urade i osnivački akt saveza i posebno statut saveza, a da isti budu u saglanosti sa statutima udruženja koji ulaze u savez (nije bitno za koje područje su pojedinačna udruženja)

Mora da se sazove osnivačka skupština saveza …

A onda još Odluke skupština pojedinačnih udruženja da ulaze u savez i odluka o izboru zastupnika saveza ….