Šta je udruženje

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) definiše udruženje na sledeći način:

-Udruženje jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom

– Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

– Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

– Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

– Udruženje se osniva usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja.

-Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član udruženja.

-Skupština je najviši organ udruženja, koju čine svi članovi udruženja.

-Udruženje ima jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje udruženja (zastupnik udruženja), izabranih, odnosno imenovanih na način utvrđen statutom.

-Statutom se mogu predvideti i drugi organi udruženja.

-Registar udruženja vodi Agencija za privredne registre.

-Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

-Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni njegovim statutom.

-Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima:

1) da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima;

2) da je delatnost predviđena statutom;

3) da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.

-Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

-Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

-Za svoje obaveze udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

-Članovi udruženja i organa udruženja mogu lično odgovarati za obaveze udruženja, ako postupaju sa imovinom udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.

-Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva.

-Imovina udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

-Za slučaj prestanka udruženja kao primalac njegove imovine statutom se može odrediti samo domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

– Udruženje može izvršiti statusnu promenu odvajanjem, podelom

– Brisanjem iz Registra udruženje gubi status pravnog lica.

-Predstavništvo stranog udruženja može iz inostranstva unositi finansijska sredstva za rad predstavništva i za ostvarivanje svog programa u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

-Novčanom kaznom od 300.000 do 900.000 dinara kazniće se za privredni prestup udruženje ako neposredno obavlja privrednu ili drugu delatnost u cilju sticanja dobiti koja nije u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima ili nije predviđena statutom ili je obavlja iako je nadležni organ utvrdio da ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti (član 37. stav 2).

-Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje ako:

1) ostvaruje aktivnosti suprotno zakonu, statutu i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član (član 9);

2) obavlja privrednu ili drugu delatnost u većem obimu, odnosno u obimu koji nije potreban za ostvarivanje ciljeva udruženja (član 37. stav 2. tačka 3);

3) imovinu ne koristi jedino za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva (član 41);

4) predstavništvo stranog udruženja otpočne da deluje pre upisa u Registar (član 60. stav 1).

-Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje:

1) ako ne omogući javnost rada na način utvrđen statutom (član 5);

2) ako naziv ili skraćeni naziv ne upotrebljava u pravnom saobraćaju u obliku u kome je upisan u Registar (član 15);

3) ako u roku od 15 dana ne prijavi Registratoru promenu podataka koji se upisuju u Registar (član 33. stav 1);

4) ako izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava ne učini dostupnim javnosti i taj izveštaj ne dostavi davaocu sredstava (član 38. stav 6).