Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

    Zastupam domaća i strana fizička i pravna lica pred sudovima, državnim organima i trećim licima.
    Uvek nastojim da ekonomski interes mog klijenta bude na prvom mestu i da ostvarujemo dobru međusobnu saradnju i poverenje.
     Imam veliki broj uspešno rešenih predmeta, a posebno predmeta visokog stepena složenosti i velike vrednosti.
    Moj cilj je da uz veliki stepen razumevanja i pažnje ostvarim najbolje moguće rezultate i najpovoljnija pravna rešenja za klijente.
     Svakodnevno sarađujem sa ekspertima iz raznih oblasti (finansije, građevinarstvo, sudska medicina, saobraćaj, itd).

Pravne usluge:

Parnica

Rešavanje svih vrsta parničnih sporova pred sudom predstavlja moju užu specijalnost.

Radno Pravo

Pružam pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima. Sastavljam sve vrste opštih i pojedinačnih akata. Zastupam klijente u radnim sporovima pred sudovima, arbitražama i trećim licima.

Naknada Štete

Uspešno zastupam klijente pred sudovima, državnim i lokalnim organima, kao i pred osiguravajućim društvima u slučaju nastanka materijalne štete, lakih ili teških telesnih povreda, oštećenja zdravlja, smrti, kao i u slučaju povrede časti i ugleda.

Privredno Pravo

Prilikom izrade raznovrsnih ugovora iz ove oblasti sa klijentima zajednički definišem cilj i predlažem najbolja pravna rešenja.

Nekretnine

Konsultujem klijente u svim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući restituciju, eksproprijaciju i zasnivanja i brisanja hipoteka. Zastupam klijente pred katastrom, učestvujem u građevinskim projektima u pregovorima kao i u postupcima za dobijanje svih vrsta dozvola i saglasnosti.

Krivično Pravo

Moje usluge obuhvataju sve pravne radnje u istražnom i glavnom krivičnom postupku, a naročito prisustvovanje saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. Isto važi i za sve vrste privrednih prestupa i prekršaja. Posebno se bavim zastupanjem i odbranom maloletnih lica.

Porodično i Nasledno Pravo

Pružam usluge pokretanja i vođenja ostavinskog postupka, sastavljanja testamenta, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, itd. Bavim se pravnim odnosima među supružnicima kao i porodično pravnim odnosima sa decom.

Naplata Potraživanja i Izvršenje

Pružam pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom i vansudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima, itd).

Korporativno Pravo

Pružam usluge osnivanja kompanija i njihovih ogranaka i predstavništava, donošenja svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih vrsta statusnih promena i aktivno učestvujem u poslovnim pregovorima koje moji klijenti vode sa trećim licima i državnim organima.

Poresko Pravo

Pružam usluge iz oblasti poreskog prava za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente, kao i analizom i sprovođenjem primene međunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pravo Intelektualne Svojine

Pružam efikasan sistem zaštite prava intelektualne svojine (registracija i obnavljanje zaštite, kao i zaštita povređenih prava pred sudovima).

Zatvori meni