Novim izmenama Krivičnog zakonika  sužene mogućnosti za uslovnu kaznu/krivično pravo

Najnovije izmene u Krivičnom zakoniku promenile su član 66. i to stavove dva i tri koji su tačno određivali za ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 1. januara 2019. ukinuta obaveza poslodavaca da RF PIO podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnose prijave podataka ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019)

Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019) koje uvode mogućnosti ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Narodna skupština usvojila Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019) ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jasno obavezuje koje su to vakcine koje bi dete trebalo da primi do polaska u školu.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016), jasno je propisno koje su to vakcine koje ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Neke od izmena Krivičnog zakonika RS koje stupaju na snagu 01.12.2019.g.

Vrste kazni [ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA] Član 43 Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne: 1) doživotni ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Ništavost ugovora zbog neodredivosti predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju

Na osnovu pravilne pravne ocene utvrđenih činjenica prvostepeni sud je zaključio da primalac izdržavanja davaocima izdržavanja kao naknadu za pruženo ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Zdravstveni radnici smeju da prime nenovčane pojedinačne poklone do 2.726 dinara (23 evra), odnosno ukupno do 54.521 dinara (462 evra)

Po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) koji je usvojen 3. aprila 2019, lekari smeju da prime ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Ulaganje gotovine u građevinarstvo i trgovinu automobilima, poslovanje preko nerezidentnih računa, poreske utaje i kripto valute

Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija u izveštaju o radu za 2018. godinu navela je trendove i izazove u ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

“Nezakonito poslovanje zvano ‘karusel’”

Jeftin šećer iz EU bio bi uvezen na Zapadni Balkan i odatle bi po povlašćenim uslovima bio vraćan na tržište ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Zabrana objavljivanja tuđih fotografija, snimaka, tekstova na društvenim mrežama

Shodno Direktivi o zaštiti autorskih prava, koju je usvojio Evropski parlament, niko više neće smeti na društvenim mrežama da postavlja ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Korišćenje odsustva radi nege deteta od strane očeva dece

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – ...
Pročitaj Više
/ / Vesti