Vrste postupaka javnih nabavki/tenderi

Član 32

Otvoreni postupak
Sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu.

Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje ponude.

Naručilac može sprovesti elektronsku licitaciju u otvorenom postupku (član 42)
Član 95 Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, ne može biti kraći od:
1) 35 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona;
2) 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona.
Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku, ne može biti kraći od:
1) 20 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva;
2) 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.
Poziv za podnošenje ponude:
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
7. posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
8. u slučaju pregovaračkog postupka razlog za primenu i osnov iz zakona;
9. ako se zaključuje okvirni sporazum, vreme trajanja okvirnog sporazuma;
10. u slučaju podnošenja elektronske ponude, primene elektronske licitacije ili sistema dinamične nabavke – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
11. u slučaju primene sistema dinamične nabavke rok trajanja sistema;
12. u slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača;
13. kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora;
14. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
15. način podnošenja ponude i rok;
16. mesto, vreme i način otvaranja ponuda;
17. uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda;
18. rok za donošenje odluke;
19. lice za kontakt.

Član 33 Restriktivni postupak
Sva zainteresovana lica mogu da podnesu prijavu.
Naručilac može sprovesti elektronsku licitaciju u restriktivnom postupku. (član 42)
Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje prijava.
Član 95 Rok za podnošenje prijava u restriktivnom postupku ne može biti kraći od:
1) 35 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona;
2) 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona.
Rok za podnošenje prijava u restriktivnom ne može biti kraći od:
1) 20 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva;
2) 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.
Član 96 Rok za podnošenje ponuda u restriktivnom postupku ne može biti kraći od 20 dana od dana kada je naručilac poslao poziv kandidatima.
Sastoji se od dve faze.
Prva faza: – naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu i priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava za koje utvrdi da ispunjavaju prethodno određene uslove za kvalifikaciju. Nakon priznavanja kvalifikacije naručilac objavljuje obaveštenje iz Priloga 3Đ ovog zakona.
Druga faza: – naručilac poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju da podnesu ponudu. Drugu fazu naručilac može da pokrene ako ima najmanje tri kandidata. Drugu fazu naručilac pokreće u roku ne dužem od šest meseci od konačnosti odluke o priznanju kvalifikacije.
Poziv za podnošenje ponude:
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
7. posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
8. u slučaju pregovaračkog postupka razlog za primenu i osnov iz zakona;
9. ako se zaključuje okvirni sporazum, vreme trajanja okvirnog sporazuma;
10. u slučaju podnošenja elektronske ponude, primene elektronske licitacije ili sistema dinamične nabavke – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
11. u slučaju primene sistema dinamične nabavke rok trajanja sistema;
12. u slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača;
13. kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora;
14. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
15. način podnošenja ponude i rok;
16. mesto, vreme i način otvaranja ponuda;
17. uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda;
18. rok za donošenje odluke;
19. lice za kontakt.

Poziv za podnošenje prijava (prva faza):
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. opis potrebe naručioca u slučaju konkurentnog dijaloga;
5. za dobra i usluge, opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
7. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
8. posebna napomena ako je kvalifikacija rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
9. u slučaju podnošenja elektronske prijave – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
10. u slučaju kvalifikacionog postupka – rok za koji se kandidatima priznaje kvalifikacija;
11. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
12. način podnošenja prijave i rok;
13. mesto, vreme i način otvaranja prijava;
14. uslovi pod kojima predstavnici podnosilaca prijava mogu učestvovati u postupku otvaranja prijava;
15. rok za donošenje odluke;
16. lice za kontakt.

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije (prva faza)
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
4. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. datum ažuriranja liste kandidata i rok za podnošenje prijava;
6. lista kandidata;
7. poziv za podnošenje prijava;
8. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno adresu internet stranice gde je konkursna dokumentacija objavljena;
9. lice za kontakt.

Član 34 Kvalifikacioni postupak
Naručilac može sprovoditi kvalifikacioni postupak kada javnu nabavku nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima, količina i vremena, a predmet te nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra, odnosno povremene popravke ili radovi na redovnom održavanju, koje se pružaju, isporučuju ili izvode prema standardnim, uobičajenim specifikacijama, a ne prema specifičnim zahtevima naručioca
Nručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu i priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijave za koje utvrdi da ispunjavaju prethodno određene uslove za kvalifikaciju. Poziv za podnošenje prijava sadrži uslove za priznavanje kvalifikacije i konkursnu dokumentaciju, i objavljuje se na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca
Naručilac u roku određenom u pozivu za podnošenje prijava, donosi odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrži listu od najmanje 5 kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji može biti do 3 godine, a u obrazloženju odluke obavezno navodi razloge odbijanja ostalih prijava. Odluka se objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.
Naručilac je dužan da listu kandidata ažurira svakih šest meseci priznavanjem kvalifikacije svakom podnosiocu prijave koji ispunjava uslove i koji je u međuvremenu podneo prijavu za priznavanje kvalifikacije.
Naručilac će isključiti kandidata sa liste kandidata ako prestane da ispunjava uslove za priznavanje kvalifikacije, o čemu donosi odluku koja sadrži razloge za isključenje kandidata i koju u roku od tri dana od dana njenog donošenja dostavlja svim kandidatima i objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici
Tokom važenja liste kandidata (najmanje pet kandidata) naručilac poziva sve kandidate sa liste da podnesu ponudu i istovremeno poziv objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Član 69 U slučaju kvalifikacionog postupka, okvirnog sporazuma i sistema dinamične nabavke, procenjena vrednost javne nabavke određuje se kao vrednost svih ugovora predviđenih za vreme trajanja liste kandidata, okvirnog sporazuma, odnosno sistema dinamične nabavke.
Član 95 Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od:
1) 35 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona;
2) 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona.
Rok za podnošenje ne može biti kraći od:
1) 20 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva;
2) 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.
Član 96 Rok za podnošenje ponuda u kvalifikacionom postupku ne može biti kraći od osam dana od dana kada je naručilac poslao poziv kandidatima.
Član 124 Posebna pravila za kvalifikacioni postupak
Naručilac u odluci o priznavanju kvalifikacije određuje i period za koji se priznaje kvalifikacija kandidatima, a koji ne može biti duži od četiri godine.
Naručilac može uslove za priznavanje kvalifikacije po potrebi ažurirati i pozvati sve kandidate da podnesu prijave u skladu sa ažuriranim uslovima.
U slučaju iz stava 2. ovog člana naručilac ne može postavljati samo određenim kandidatima dodatne uslove bilo koje prirode i ne može tražiti dokazivanje uslova drugim dokazima ako su kandidati postojeće ili nove uslove već dokazali.
Naručilac može da koristi i liste kandidata drugih naručilaca ukoliko utvrdi da ispunjavaju njegove zahteve.
U slučaju iz stava 4. ovog člana kandidatima se priznaje kvalifikacija dok važi lista kandidata.
Poziv za podnošenje ponude:
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
7. posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
8. u slučaju pregovaračkog postupka razlog za primenu i osnov iz zakona;
9. ako se zaključuje okvirni sporazum, vreme trajanja okvirnog sporazuma;
10. u slučaju podnošenja elektronske ponude, primene elektronske licitacije ili sistema dinamične nabavke – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
11. u slučaju primene sistema dinamične nabavke rok trajanja sistema;
12. u slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača;
13. kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora;
14. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
15. način podnošenja ponude i rok;
16. mesto, vreme i način otvaranja ponuda;
17. uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda;
18. rok za donošenje odluke;
19. lice za kontakt.

Poziv za podnošenje prijava:
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. opis potrebe naručioca u slučaju konkurentnog dijaloga;
5. za dobra i usluge, opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
7. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
8. posebna napomena ako je kvalifikacija rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
9. u slučaju podnošenja elektronske prijave – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
10. u slučaju kvalifikacionog postupka – rok za koji se kandidatima priznaje kvalifikacija;
11. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
12. način podnošenja prijave i rok;
13. mesto, vreme i način otvaranja prijava;
14. uslovi pod kojima predstavnici podnosilaca prijava mogu učestvovati u postupku otvaranja prijava;
15. rok za donošenje odluke;
16. lice za kontakt.

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije
1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
4. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. datum ažuriranja liste kandidata i rok za podnošenje prijava;
6. lista kandidata;
7. poziv za podnošenje prijava;
8. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno adresu internet stranice gde je konkursna dokumentacija objavljena;
9. lice za kontakt.

Član 35 Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
1) ako u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma ne menjaju. Ako naručilac odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, nije dužan da objavi poziv za podnošenje ponuda. Ponuđena cena u ovom pregovaračkom postupku ne može biti veća od ponuđene cene u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku, odnosno konkurentnom dijalogu;
2) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode dobara, usluga ili radova, kao i rizika vezanih za njih, nije moguće unapred proceniti vrednost javne nabavke; Ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na procenjenu vrednost
3) u slučaju javne nabavke usluga, ako je priroda tih usluga takva da se njihove specifikacije ne mogu dovoljno precizno utvrditi da omoguće primenu otvorenog ili restriktivnog postupka, a ne postoje uslovi za sprovođenje konkurentnog dijaloga.
Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak u više faza, kako bi se smanjio broj ponuda o kojima je potrebno pregovarati primenjujući uslove, specifikacije i kriterijume određene u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji.
Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati, način pregovaranja, da vodi zapisnik o pregovaranju, da obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke.
Član 42 Naručilac može sprovesti elektronsku licitaciju u pregovaračkom postupku iz člana 35. stav 1. tačka 1) ovog zakona.
Član 53.Naručiac pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrži:
1) naziv i adresu naručioca, odnosno poslovno ime;
2) redni broj javne nabavke za tekuću godinu;
3) predmet javne nabavke, naziv i oznaku iz opšteg rečnika nabavke;
4) vrstu postupka javne nabavke;
5) procenjenu vrednost javne nabavke ukupno, a i posebno za svaku partiju kada je to moguće;
6) okvirne datume u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke;
7) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu.
U slučaju primene pregovaračkog postupka odluka sadrži i razloge za primenu tog postupka.
Član 60. Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje ponude
Član 97 Rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 25 dana od dana objavljivanja poziva.
Ukoliko naručilac sprovodi pregovarački postupak iz člana 35. stav 1. tačka 1) ovog zakona i odluči da pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom, restriktivnom ili kvalifikacionom postupku ili konkurentnom dijalogu da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, odrediće rok primeren vremenu potrebnom za dopunu ponude.
Poziv za podnošenje ponude

1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
7. posebna napomena ako je ugovor o javnoj nabavci rezervisan za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
8. u slučaju pregovaračkog postupka razlog za primenu i osnov iz zakona;
9. ako se zaključuje okvirni sporazum, vreme trajanja okvirnog sporazuma;
10. u slučaju podnošenja elektronske ponude, primene elektronske licitacije ili sistema dinamične nabavke – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
11. u slučaju primene sistema dinamične nabavke rok trajanja sistema;
12. u slučaju obaveze podnošenja ponude sa podizvođačem procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača;
13. kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora;
14. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
15. način podnošenja ponude i rok;
16. mesto, vreme i način otvaranja ponuda;
17. uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda;
18. rok za donošenje odluke;
19. lice za kontakt.
Član 36 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
1) ako u otvorenom, odnosno restriktivnom postupku nije dobio nijednu ponudu, odnosno nijednu prijavu ili su sve ponude neodgovarajuće, pod uslovom da se prvobitno određen predmet javne nabavke i uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora, odnosno okvirnog sporazuma ne menjaju;
2) ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač;
3) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Okolnosti koje opravdavaju hitnost ne mogu biti u bilo kakvoj vezi sa naručiocem;
4) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih za delimičnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili proširenje obima postojećih proizvoda, materijala ili instalacija, koja bi zbog promene dobavljača obavezivala naručioca da nabavlja materijal koji ima drukčije tehničke karakteristike, što bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehničke teškoće u poslovanju i održavanju, pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih isporuka dobara ne može da bude veća od 15% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora i da od zaključenja prvobitnog ugovora nije proteklo više od tri godine;
5) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat ili u prvobitan ugovor o javnoj nabavci, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor zaključi sa prvobitnim dobavljačem, da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radova (nepredviđeni radovi) nije veća od 15% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, da od zaključenja prvobitnog ugovora nije proteklo više od tri godine i da:
(1) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti, u tehničkom ili ekonomskom pogledu, od prvobitnog ugovora o javnoj nabavci, a da se pri tome ne prouzrokuju nesrazmerno velike tehničke teškoće ili nesrazmerno veliki troškovi za naručioca ili
(2) su takve usluge ili radovi, koje bi naručilac mogao nabaviti odvojeno od izvršenja prvobitnog ugovora, neophodni za izvršenje prvobitnog ugovora o javnoj nabavci;
6) u slučaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponuđača koji je u likvidaciji, osim prinudne likvidacije, ili stečaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje likvidacija i stečaj privrednih društava;
7) u slučaju javne nabavke dobara ponuđenih i kupljenih na robnim berzama;
8) u slučaju javne nabavke usluga koje su deo nastavka konkursa za dizajn organizovanog u skladu sa ovim zakonom, ako je ugovor zaključen sa nagrađenim učesnikom odnosno nagrađenim učesnicima na konkursu i ako naručilac u pregovarački postupak uključi svakog od njih.
Pre pokretanja pregovaračkog postupka iz stava 1. tač. 2) do 6) naručilac mora da zahteva od Uprave za javne nabavke mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, čiju formu i sadržinu zahteva propisuje Uprava za javne nabavke.
Uprava za javne nabavke je dužna da u roku od deset dana od dana prijema kompletnog zahteva, ispita postojanje osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka, a tokom ispitivanja može od naručioca zahtevati dodatne informacije i podatke neophodne za utvrđivanje činjenica koje su od značaja za davanje mišljenja.
Mišljenje Uprave za javne nabavke objavljuje se na Portalu javnih nabavki.
Ispitivanje postojanja osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku, osim u slučaju pregovaračkog postupka iz stava 1. tačka 3) ovog člana i ako mišljenje nije dostavljeno, odnosno objavljeno u roku iz stava 4. ovog člana.
Nakon donošenja odluke o pokretanju pregovaračkog postupka, naručilac je dužan da istovremeno sa slanjem poziva za podnošenje ponuda, objavi obaveštenje o pokretanju postupka koje sadrži podatke iz Priloga 3E i konkursnu dokumentaciju.
Naručilac je dužan da uvek kada je to moguće, obezbedi konkurenciju, pozivanjem više lica da učestvuju u postupku i da obezbedi da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene kao i da sa dužnom pažnjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke.
Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, kao i da vodi zapisnik o pregovaranju.
Uprava za javne nabavke izrađuje uputstvo o oblicima i načinu pregovaranja.
Član 53 Odluka o pokretanju postupka
Naručilac pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrži:
1) naziv i adresu naručioca, odnosno poslovno ime;
2) redni broj javne nabavke za tekuću godinu;
3) predmet javne nabavke, naziv i oznaku iz opšteg rečnika nabavke;
4) vrstu postupka javne nabavke;
5) procenjenu vrednost javne nabavke ukupno, a i posebno za svaku partiju kada je to moguće;
6) okvirne datume u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke;
7) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu.
U slučaju primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda odluka sadrži i osnovne podatke o licima kojima će naručilac uputiti poziv za podnošenje ponude i razloge za upućivanje poziva tim licima.
Član 132 Naručilac dostavlja u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj o sprovedenim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
Obaveštenje o pokretanju postupka

1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
4. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
5. broj i datum zaključenja prvobitno zaključenog ugovora u slučaju pregovaračkog postupka iz člana 36. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona;
6. osnov za primenu pregovaračkog postupka i podatke koji opravdavaju njegovu primenu;
7. naziv i adresu lica kojima će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda.

Član 37 Konkurentni dijalog
Naručilac može sprovoditi konkurentni dijalog u slučaju kada je predmet javne nabavke naročito složen, tako da se ugovor o javnoj nabavci ne može zaključiti primenom otvorenog ili restriktivnog postupka.
Predmet javne nabavke smatra se naročito složenim ako naručilac objektivno nije u mogućnosti da odredi:
1) tehničke specifikacije predmeta javne nabavke;
2) pravnu, odnosno ekonomsku strukturu javne nabavke.
U slučaju da naručilac objektivno nije u mogućnosti da odredi ekonomsku strukturu javne nabavke u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, ne primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na procenjenu vrednost.
Naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijave i priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno određenih uslova.
Odluka o priznavanju kvalifikacije sadrži obrazloženje u kojem su navedeni razlozi odbijanja ostalih prijava, a naručilac je objavljuje na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
U cilju očuvanja konkurencije naručilac može odlučiti da čuva kao poslovnu tajnu podatke o kandidatima i tada podnosiocima prijava umesto odluke iz stava 5. ovog člana, dostavlja pojedinačno obaveštenje.
Naručilac vodi dijalog sa svim podnosiocima prijava kojima je priznao kvalifikaciju (kandidati) u cilju pronalaženja rešenja koje će zadovoljiti njegove potrebe.
Tokom celog postupka, a posebno u fazi dijaloga naručilac je dužan da obezbedi jednak tretman ponuđača, posebno vodeći računa da pojedinim ponuđačima ne pruži informacije koje mogu ostale ponuđače dovesti u neravnopravan položaj.
Naručilac vodi dijalog dok ne prepozna rešenje, odnosno rešenja koja mogu zadovoljiti njegove potrebe.
Naručilac vodi dijalog sa kandidatom samo o rešenju koje taj kandidat nudi.
Naručilac ne može kandidatima otkriti ponuđena rešenja ili druge informacije koje se tiču ponuđenog rešenja nekog od kandidata.
Naručioci mogu predvideti pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom da se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja rešenja o kojima će se voditi dijalog.
U slučaju iz stava 12. ovog člana broj kandidata u fazi dijaloga ne može biti manji od tri, osim ukoliko se prijavi manji broj zainteresovanih lica.
Naručilac je dužan da dostavi obrazloženu odluku kandidatu koji je isključen iz dijaloga.
Nakon što naručilac prepozna rešenje, odnosno rešenja koja mogu zadovoljiti njegove potrebe, poziva sve kandidate koji nisu isključeni iz dijaloga da dostave svoje konačne ponude na osnovu jednog ili više usvojenih rešenja predstavljenih tokom dijaloga.
Odluka o dodeli ugovora u konkurentnom dijalogu donosi se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Elementi kriterijuma određuju se u konkursnoj dokumentaciji pre faze dijaloga.

Član 53 Odluka o pokretanju postupka
Naručilac pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke o pokretanju postupka u pisanom obliku koja sadrži:
1) naziv i adresu naručioca, odnosno poslovno ime;
2) redni broj javne nabavke za tekuću godinu;
3) predmet javne nabavke, naziv i oznaku iz opšteg rečnika nabavke;
4) vrstu postupka javne nabavke;
5) procenjenu vrednost javne nabavke ukupno, a i posebno za svaku partiju kada je to moguće;
6) okvirne datume u kojima će se sprovoditi pojedinačne faze postupka javne nabavke;
7) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu.
U slučaju primene pregovaračkog postupka ili konkurentnog dijaloga odluka sadrži i razloge za primenu tog postupka.
Naručilac je dužan da objavi poziv za podnošenje prijava
Član 93 Naručilac može od izabranog ponuđača u postupku konkurentnog dijaloga da zahteva da potvrdi obaveze prihvaćene u ponudi.
Član 95 Rok za podnošenje prijava u konkurentnom dijalogu ne može biti kraći od:
1) 35 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona;
2) 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona.
Rok za podnošenje prijava u konkurentnom dijalogu ne može biti kraći od:
1) 20 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva;
2) 15 dana od dana kada je objavljen poziv za podnošenje ponuda ako procenjena vrednost javne nabavke nije veća od iznosa iz člana 57. ovog zakona i ako je naručilac objavio prethodno obaveštenje u roku od najmanje 35 dana, a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.
Član 98 Rok za podnošenje konačnih ponuda u konkurentnom dijalogu
Rok za podnošenje konačnih ponuda u konkurentnom dijalogu ne može biti kraći od 20 dana od dana slanja poziva izabranim kandidatima.
Poziv za podnošenje prijava

1. naziv, adresa i internet stranica naručioca;
2. vrsta naručioca;
3. vrsta postupka javne nabavke;
4. opis potrebe naručioca u slučaju konkurentnog dijaloga;
5. za dobra i usluge, opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
6. za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;
7. broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija;
8. posebna napomena ako je kvalifikacija rezervisana za ustanove, organizacije ili privredne subjekte za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica;
9. u slučaju podnošenja elektronske prijave – osnovni podaci o informacionom sistemu naručioca i neophodnim tehničkim uslovima za učešće;
10. u slučaju kvalifikacionog postupka – rok za koji se kandidatima priznaje kvalifikacija;
11. način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna;
12. način podnošenja prijave i rok;
13. mesto, vreme i način otvaranja prijava;
14. uslovi pod kojima predstavnici podnosilaca prijava mogu učestvovati u postupku otvaranja prijava;
15. rok za donošenje odluke;
16. lice za kontakt.

Član 38 Konkurs za dizajn
Naručilac sprovodi konkurs za dizajn u oblastima urbanističkog planiranja, arhitekture, građevinarstva, inženjerstva i informatike.
Naručilac sprovodi konkurs za dizajn primenjujući pravila otvorenog ili restriktivnog postupka, osim ako ovim članom nije drugačije određeno.
Naručilac objavljuje poziv za učešće na konkursu za dizajn, na način predviđen za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci i u skladu sa Prilogom 3D.
Pravo na učešće na konkursu ne može biti ograničeno:
1) na određeno geografsko područje ili deo tog područja;
2) na osnovu zahteva da učesnici mogu biti isključivo pravna ili fizička lica.
Konkurs za dizajn može biti organizovan:
1) kao postupak koji prethodi dodeli ugovora o javnim uslugama;
2) kao postupak u kojem se isplaćuju nagrade učesnicima.
U slučaju iz stava 5. tačka 1) ovog člana procenjena vrednost javne nabavke zasniva se na procenjenoj vrednosti javne nabavke usluga uključujući i moguće nagrade, odnosno naknade učesnicima.
U slučaju iz stava 5. tačka 2) ovog člana procenjena vrednost javne nabavke zasniva se na ukupnom iznosu nagrada, odnosno naknada učesnicima, uključujući i procenjenu vrednost ugovora o javnoj nabavci usluga koji se može naknadno dodeliti u pregovaračkom postupku iz člana 36. stav 1. tačka 8) ovog zakona ako naručilac u pozivu za učešće na konkursu nije isključio takvu mogućnost.
Dizajn, plan ili projekat, bira nezavisni žiri.
Članovi žirija mogu biti samo fizička lica koja nisu u sukobu interesa u smislu člana 29. ovog zakona.
Ako naručilac zahteva od učesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo, najmanje jedna trećina članova žirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije, odnosno iskustvo.
Žiri je samostalan u odlučivanju i razmatra anonimne dizajne, planove i projekte isključivo na osnovu kriterijuma određenih u pozivu za učešće i konkursnoj dokumentaciji.
Žiri sastavlja izveštaj o oceni dizajna, plana ili projekta, koji potpisuju svi članovi žirija. U izveštaj se unose napomene i delovi dizajna, plana, odnosno projekta koje treba pojasniti.
Anonimnost se mora poštovati do donošenja odluke žirija, odnosno sastavljanja izveštaja.
Nakon sastavljanja izveštaja, mogu se pozvati učesnici da razjasne pojedine delove dizajna, plana ili projekta. U tom slučaju sastavlja se zapisnik o razgovorima članova žirija i učesnika.
Nakon sprovedenog postupka naručilac objavljuje obaveštenje o rezultatima konkursa u skladu sa Prilogom 3J.

Član 39

Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona, jeste nabavka čija procenjena vrednost nije veća od 5.000.000 dinara, pri čemu ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 5.000.000 dinara.
Na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni ukupna procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe ovog zakona.
Kada sprovodi nabavke iz stava 2. ovog člana naručilac je dužan da spreči postojanje sukoba interesa, da obezbedi konkurenciju i da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.
Postupak javne nabavke sprovodi službenik za javne nabavke, odnosno lice zaposleno na poslovima javnih nabavki, osim ukoliko složenost predmeta javne nabavke zahteva učešće i drugih stručnih lica.
Naručilac u postupku javne nabavke male vrednosti može da pozove najmanje tri lica, koja su prema saznanjima naručioca sposobna da izvrše nabavku, da podnesu ponude i istovremeno objavljuje poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
U pojedinačnom postupku javne nabavke male vrednosti čija vrednost nije veća od iznosa iz stava 2. ovog člana, naručilac može umesto zaključenja ugovora o javnoj nabavci, najpovoljnijem ponuđaču izdati narudžbenicu ako sadrži bitne elemente ugovora.
Član 39a
Na nabavku usluga iz Priloga 2, mogu da se primene odredbe ovog zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, bez obzira na procenjenu vrednost javne nabavke.