Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 – dalje: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti u cilju ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna. Ovaj Zakon predstavlja značajan mehanizam za sprečavanje korupcije, zloupotreba, nesavesnog rada i neefikasnosti državnog aparata. Građani treba da budu upoznati sa radom državnih organa i subjekata kojima su poverena javna ovlašćenja, i da, kada primete nepravilnosti u radu državnih organa na njih ukažu i pozovu ih na odgovornost. Zato Zakon omogućava istraživačima, novinarima, ali i građanima u najširem smislu, da vrše nadzor nad organima javne vlasti.

Zakon definiše da je informacija od javnog značaja svaka informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, a koja je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, bez obzira na to:

 1. da li je izvor informacije organ javne vlasti ili drugo lice,
 2. koji je nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju,
 3. koji je datum nastanka informacije,
 4. koji je način saznavanja informacije,
 5. koja su druga slična svojstva informacije.

Zakon je predvideo listu organa koji su dužni da, na zahtev građana, dostave informacije, i to su:

 • državni organ, teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;
 • pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

Pravo na slobodan pristup informacijama podrazumeva da će Vam se informacija od javnog značaja učiniti dostupnom tako što će Vam se omogućiti:

 1. uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja,
 2. pravo na kopiju tog dokumenta,
 3. da na Vaš zahtev organ javne vlasti kopiju dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.

Informacije o radu organa javne vlasti se traže u formi zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Svaki zahtev treba da sadrži:

 • naziv organa vlasti kome se zahtev upućuje;
 • ime, prezime i adresu tražioca, odnosno sedište ako je tražilac pravno lice, kao i e- mail adresu ukoliko naznačite da želite da Vam informacije budu dostavljene elektronskom poštom;
 • opis informacija koja se traže što preciznije navedeno, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacija.

Organ javne vlasti dužan je da Vam odgovori na zahtev u roku od 15 dana od dana primanja zahteva. Ukoliko Vam organ javne vlasti ne odgovori na upućen zahtev, odbije Vaš zahtev ili Vam ne dostavi u celosti tražene informacije, možete izjaviti žalbu Povereniku.

Izvor: Vebsajt Otvorena Vrata Pravosuđa, Kristina Kalajdžić -Partneri za demokratske promene, 28.01.2020.