Zaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem

Prava iz radnog odnosa, gde spada i pravo na isplatu zarade i uplatu doprinosa u korist zaposlenog, kao i prava na pristup sudu kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje, zaposleni se ne može odreći čak ni u slučaju potpisivanja sporazuma sa poslodavcem kojim se odriče potraživanja iz radnog odnosa, a samim tim ni prava na sudsku zaštitu ovih prava.

Obaveza poslodavca da izvrši uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je njegova zakonska obaveza koja se ni u kom slučaju, pa ni u slučaju sporazuma između poslodavca i zaposlenog ne može preneti na zaposlenog … Poslodavac je i obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja odnosno plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i iz kog razloga je dužan da obračuna, odnosno plati doprinose u svoje ime, a u korist zaposlenog. Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja …“

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž1. 17/2014(1) od 20.2.2014. godine)