Aneks ugovora o radu

Premeštena sam skoro na neke druge poslove, a zatim su mi rekli da će me ponovo vratiti na stare poslove…Da li sada treba da mi ponude novi aneks ili ne?
Unapred zahvalna

_________________________________________________________________________________

Odgovor:

Poštovana,

Za svaki premeštaj na nove poslove potrebno je da vam poslodavac dostavi u pismenoj formi ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu, kao i tekst samog aneksa … u suprotnom imate jak pravni osnov da pokrenete radni spor protiv poslodavca pred sudom.

Međutim, Zakon o radu poznaje i član 172a koji reguliše slučaj privremnog premeštaj na druge poslove …. E u tom slučaju poslodavac nije dužan da vam ponudi izmenu uslova niti aneks, već jedino donosi odluku (rešenje) o privremenom premeštaju.

Član 172a

Ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora u smislu člana 172. ovog zakona, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci.

U slučaju premeštaja iz stava 1. ovog člana zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta ako je to povoljnije za zaposlenog.

Odredbe člana 172. ovog zakona ne primenjuju se i u slučaju zaključivanja aneksa ugovora na inicijativu zaposlenog.

Izmena ličnih podataka o zaposlenom i podataka o poslodavcu i drugih podataka kojima se ne menjaju uslovi rada može da se konstatuje aneksom ugovora, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa u smislu člana 172. ovog zakona.

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.