Pokretanje i vođenje krivičnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom nije osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Iz obrazloženja: "Na osnovu ovako potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud zaključio da tužilac, kao lice ...

Promena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva

Iz obrazloženja: "Žalbeni navodi zakonskog zastupnika prvotuženog kojima se pobija pravilnost primene materijalnog prava i ističe da je on postao ...

Povreda na radu i naknada štete

Iz obrazloženja: "Prema činjeničnom stanju, utvrđenom u postupku pred prvostepenim sudom, sledi da je tužilja u radnom odnosu kod tuženog, ...

Kada usled zlostavljanja na radu (mobing) dođe do povrede ugleda postoji osnov za naknadu štete za pretrpljene duševne bolove

Iz obrazloženja: "Prema činjeničnom utvrđenju, u periodu od... do novembra... zvanje tužioca je bilo mlađi policajac prve klase i za ...

Nema mobinga u situaciji kada je poslodavac zahtevao od zaposlenog da sakupi određeni broj glasova za određenu političku stranku, a nije mu prećeno nekom negativnom posledicom

Iz obrazloženja: "Nakon premeštanja tužioca na poslove rukovaoca građevinskim mašinama većina kolega se distancirala od njega, kolege su izbegavale svaki ...

Poremećeni odnosi između poslodavca i zaposlenog i nedavanje radnih zadataka zaposlenom predstavljaju radnje mobinga

Iz obrazloženja: "Naime, utvrđeno je u toku postupka da tužilac u periodu od... do... godine nije dobijao nikakva zaduženja i ...

Grad Beograd odgovoran je za štetu koju je tužiocu pričinio ujedom pas lutalica na teritoriji grada

Iz obrazloženja: "Prvostepeni sud je na osnovu izvedenih dokaza koje je cenio u smislu člana 8. Zakona o parničnom postupku ...

Ništavost odredbe o promenljivosti kamatne stope

Odredba Ugovora o stambenom kreditu kojom je propisano da se visina kamatne stope usklađuje sa promenama akta poslovne politike banke ...

Ništava je odredba ugovora o kreditu na ime troškova obrade kreditnog zahteva i puštanja kredita u tečaj

Ništava je odredba ugovora o kreditu kojom je korisnik kredita obavezan da banci kao davaocu kredita plati novčanu naknadu, iskazanu ...

Neosnovana naknada troškova obrade i puštanja kredita

Naknada troškova obrade i puštanja kredita ne može da se poistoveti sa provizijom banke, kao vidom zarade za pruženu finansijsku ...

Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ...

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima koji su izazvali potrebu procesa ...

Propust poslodavca da inspekciji prijavi povredu na radu

Kada tokom radnog vremena, u pauzi za doručak, a u prostoru koji je van radnog mesta zaposlenog, dođe do povređivanja ...

Zaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem

Prava iz radnog odnosa, gde spada i pravo na isplatu zarade i uplatu doprinosa u korist zaposlenog, kao i prava ...

Istovremeno pravo na zaradu i stimulativnu otpremninu

Zaposlenima koji su prihvatili socijalni program, tako što su zaključili sporazum na osnovu koga su im isplaćena novčana sredstva stimulativne ...

Opravdano odbijanje poslova od strane zaposlenog

Kada je zaposleni uredno obavestio poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ...

Stečajna masa kao parnična stranka/privredno pravo

Izvod iz obrazloženja: "Članom 74. stav 1. Zakona o parničnom postupku, ne propisujući uslove, zaista je predviđeno da stranka u ...

Fotokopiranje autorskog dela predstavlja povredu autorskog prava

Izvod iz obrazloženja: Sadržinu autorskog prava čini skup ličnopravnih, moralnih ovlašćenja autora i imovinskopravnih ovlašćenja. Moralna, ličnopravna ovlašćenja imaju prvenstveno ...

Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo/porodično pravo

Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo, da sud ...

Kamata na troškove parničnog postupka

Обавеза накнаде парничних трошкова је новчана обавеза која доспева доношењем одлуке, на коју је дужник обавезан плаћати затезну камату од ...

Kada nema mesta primeni pravila o suspenziji isključivih autorskih prava i prava na naknadu

Izvod iz obrazloženja odluke: "Neosnovano se u žalbi tužena poziva na ograničenje autorskog prava iz člana 43, u vezi sa ...

Za naknadu štete u vidu izgubljene dobiti ne traži se apsolutna izvesnost o mogućnosti postojanja štete.

Izvod obrazloženja: “Kod ovakvog stanja stvari nije jasno zbog čega za navedeni period tužilac ne bi imao pravo na naknadu ...
/ / Gradjanska praksa

Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност ...
/ / Gradjanska praksa

Odbacivanje parnične tužbe

Postavlja se pitanje da li tužba može biti odbačena zbog toga što zahtev ne sadrži tačno označeni novčani iznos koji ...
/ / Gradjanska praksa

Ništavost ugovora zbog neodredivosti predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju

Na osnovu pravilne pravne ocene utvrđenih činjenica prvostepeni sud je zaključio da primalac izdržavanja davaocima izdržavanja kao naknadu za pruženo ...
/ / Gradjanska praksa