Rad na određeno kod Agencije za zapošljavanje

Dobar dan,
Htela bih da Vas pitam iz oblasti radno pravo. Ja radim 2 godine za inostranu kompaniju, kao i još 19 mojih kolega. S obzirom da kompanija za koju radimo nema ovde predstavništvo, dobili smo ugovor o radu preko posrednika (agencije). Ta agencija (firma) za zaposljavanje ima poseban ugovor sa nasom inostranom firmom, a nama agencija daje ugovore, prvi i drugi put su bili na odredjeno vreme, od po godinu dana. Mi sad zelimo ugovore za stalno kako bi i trebalo da nam sleduje po zakonu. Medjutim bila je rupa u zakonu da mogu da nas prebace na drugo pravno lice, posto ta agencija ima jos 2 takva lica. Sto bi znacilo da bi nas prebacivali svake 2 godine na drugo pravno lice. Koliko smo upuceni izasao je novi zakon koji pokriva tu rupu prethodnom, da nece moci da se prebacuje na drugu agenciju. Da li mozete da nam kazete samo da li po zakonu moramo da dobijemo ugovor za stalno ili mogu da nas prebace na drugo pravno lice? Hvala puno unapred.

__________________________________________________________________

Odgovor:

Poštovana,

Hvala na pitanju.

U pravu ste skoro je stupio na snagu Zakon o agencijskom zapošljavanju koji reguliše oblast zapošljavanja preko registrovanih agencija.

Članom 13. stav 1 tačka 3 zakona zabranjeno je da se Ugovor o ustupanju zaposlenih zaključi radi ustupanja zaposlenog drugoj Agenciji, a što znači da u vašoj situaciji Agencija preko koje ste do sada bili zaposleni nema pravo da vas ustupi drugoj, istoj takvoj agenciji.

Kada je u pitanju rad na određeno vreme članom 9 stav 4 tačka 4 istog zakona propisano je da Ugovor o radu na određeno vreme mora, pored ostalog, da sadrži  trajanje ustupanja i osnov za​​ ustupanje poslodavcu korisniku za ustupljene zaposlene na određeno vreme, dok je članom 16 zakona propisano:

  • da Agencija može zaposlenog na određeno vreme da ustupi na rad kod poslodavca korisnika u slučajevima i u trajanju utvrđenom za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.
  • Agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je prethodno bio u radnom odnosu na određeno vreme kod istog​​ poslodavca korisnika neposredno ili preko iste ili druge Agencije u ukupnom trajanju dužem od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.
  • Ustupljeni zaposleni iz stava 1. ovog člana, koji je prethodno kod istog poslodavca korisnika radio neposredno ili preko iste ili druge Agencije suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje pet radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika.
  • Za utvrđenje okolnosti iz stava 3. ovog člana zaposleni može pokrenuti radni spor pred nadležnim sudom protiv poslodavca korisnika, u​​ rokovima i na način propisan zakonom

Zakon kojim se uređuje rad jeste Zakon o radu, koji u članu 37, pored ostalog, reguliše sledeće:

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

………….

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi:

1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1-3) ovog člana po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa ovim članom.

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Zaključak:

Prema onome kako sam razumeo vaše pitanje, Agencija preko koje ste zaposleni nema pravo da vas uputi na rad sa drugom Agencijom.

Što se tiče formalno pravne promene vašeg ugovora od strane Agencije, tako što bi ugovor posle 2 godine bio vezan za nekog novog poslodavca, to je načelno po zakonu dozvoljeno, ali ako bi se ispostavilo da time Agencija izigrava zakon, moglo bi da se tuži radi utvrđenja da se po zakonu nalazite u radnom odnosu na neodređeno (ili što bi se narodski reklo – “za stalno“), ako bi se moglo dokazati da ste ostali na identičnim poslovima kao onima koje ste radili prethodne 2 godine, kao i da se zapravo radi o istom poslodavcu.

Srdačan pozdrav,