Dete koje ima više od 15 godina može samostalno da odluči sa kojim će roditeljem živeti

Odredbom člana 60 stav 4 Porodičnog zakona je propisano da dete koje je navršilo 15-tu godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živeti, a što znači da je u takvoj situaciji, kada se radi o detetu koje je navršilo 15-tu godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje, sud dužan da uvaži izraženu želju deteta o tome sa kojim roditeljem želi da živi.

***

Porodični zakon

Život sa roditeljima

Član 60 stav 4

“Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može odlučiti sa kojim će roditeljem živeti.“