Grad Beograd uputio Katastru zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada Beograda

Grad Beograd uputio je Republičkom geodetskom zavodu zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada Beograda, izjavio je Zamenik gradonačelnika, Goran Vesić

Zakon o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015 i 83/2018) je obavezao sve lokalne samouprave da izvrše upis zabeležbe u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.

Član 28

Nadležni organ za ozakonjenje je dužan da za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja po službenoj dužnosti dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.