Neke od izmena Krivičnog zakonika RS koje stupaju na snagu 01.12.2019.g.

Vrste kazni

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 43

Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne:

1) doživotni zatvor;

2) kazna zatvora;

3) novčana kazna;

4) rad u javnom interesu;

5) oduzimanje vozačke dozvole.

Ranija verzija:

[Član 43

Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne:

1) kazna zatvora;

2) novčana kazna;

3) rad u javnom interesu;

4) oduzimanje vozačke dozvole.]

ČLAN 4 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Doživotni zatvor

Član 44a

(1) Za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela može se uz kaznu zatvora izuzetno propisati i kazna doživotnog zatvora.

(2) Doživotni zatvor ne može se izreći licu koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo dvadeset jednu godinu života.

(3) Doživotni zatvor se ne može izreći u slučajevima kada zakon predviđa da se kazna može ublažiti (član 56. stav 1. tačka 1) ili kada postoji neki od osnova za oslobođenje od kazne.

Uslovni otpust

[ČLAN 6 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 46

(1) Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo. Pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti uzeće se u obzir njegovo vladanje za vreme izdržavanja kazne, izvršavanje radnih obaveza, s obzirom na njegovu radnu sposobnost, kao i druge okolnosti koje ukazuju da osuđeni dok traje uslovni otpust neće izvršiti novo krivično delo. Ne može se uslovno otpustiti osuđeni koji je tokom izdržavanja kazne dva puta kažnjavan za teže disciplinske prestupe i kome su oduzete dodeljene pogodnosti.

(2) Ukoliko ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, sud može uslovno otpustiti osuđenog:

– koji je osuđen na kaznu doživotnog zatvora, ako je izdržao dvadeset sedam godina;

Ranija verzija:

[- koji izdržava kaznu zatvora od 30 do 40 godina;]

– koji je osuđen za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl. 370. do 393a), krivična dela protiv polne slobode (čl. 178. do 185b), krivično delo nasilje u porodici (član 194. st. 2. do 4), krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. stav 5) [(član 246. stav 4)], krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (čl. 305. do 321), krivično delo primanje mita (član 367) i krivično delo davanje mita (član 368);

– koji je osuđen od strane posebnih odeljenja nadležnih sudova, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom zakonom koji uređuje organizaciju i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma;

Ranija verzija:

[- koji je osuđen od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela;]

– koji je više od tri puta pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora, a nije izvršeno brisanje ili ne postoje uslovi za brisanje neke od osuda.

(3) Sud može u odluci o uslovnom otpustu odrediti da je osuđeni dužan da ispuni neku od obaveza iz člana 73. ovog zakonika, kao i neku drugu obavezu predviđenu krivičnopravnim odredbama.

(4) U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, ako uslovni otpust ne bude opozvan, smatra se da je osuđeni izdržao kaznu.

(5) Sud ne može uslovno otpustiti osuđenog za krivična dela: teško ubistvo (član 114. stav 1. tačka 9), silovanje (član 178. stav 4), obljuba nad nemoćnim licem (179. stav 3), obljuba sa detetom (član 180. stav 3) i obljuba zloupotrebom položaja (član 181. stav 5).

Opozivanje uslovnog otpusta

[ČLAN 7 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 47

(1) Sud će opozvati uslovni otpust ako osuđeni, dok je na uslovnom otpustu, učini jedno ili više krivičnih dela za koja je izrečena kazna zatvora preko jedne godine.

(2) Sud može opozvati uslovni otpust, ako uslovno otpušteni učini jedno ili više krivičnih dela za koja je izrečena kazna zatvora do jedne godine, odnosno ne ispuni neku od obaveza koje mu je sud odredio u skladu sa članom 46. stav 3. ovog zakonika. Pri oceni da li će opozvati uslovni otpust sud će naročito uzeti u obzir srodnost učinjenih krivičnih dela, pobude iz kojih su učinjena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivanja uslovnog otpusta.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjivaće se i kad se uslovno otpuštenom sudi za krivično delo koje je učinio pre nego što je uslovno otpušten.

(4) Kad sud opozove uslovni otpust izreći će kaznu primenom odredaba čl. 60. i 62. stav 2. ovog zakonika, uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Deo kazne koji je osuđeni izdržao po ranijoj osudi uračunava se u novu kaznu, a vreme provedeno na uslovnom otpustu ne uračunava se.

(5) Ako uslovno otpušteni bude osuđen na kaznu zatvora do jedne godine, a sud ne opozove uslovni otpust, produžava se uslovni otpust za vreme koje je osuđeni proveo na izdržavanju te kazne zatvora.

(6) U slučaju iz st. 1. do 3. ovog člana uslovni otpust se može opozvati najkasnije u roku od dve godine od dana kad je uslovni otpust istekao.

(7) Osuđenom na kaznu doživotnog zatvora uslovni otpust traje petnaest godina od dana kada je uslovno otpušten.

Povrat

[ČLAN 8 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 55

(1) Ako je učinilac krivičnog dela učinjenog sa umišljajem ranije osuđen za umišljajno krivično delo, sud će tu okolnost uzeti kao otežavajuću, ako od ranije osude ili izdržane kazne nije proteklo pet godina.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, sud ne može izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, izuzev ako zakon predviđa da se kazna može ublažiti ili ako zakon predviđa da se učinilac može osloboditi od kazne, a sud ga ne oslobodi od kazne.

Ranija verzija:

[Član 55

Kad sud odmerava kaznu učiniocu za krivično delo koje je učinio posle izdržane, oproštene ili zastarele kazne ili oslobođenja od kazne, po proteku roka za opozivanje uslovne osude ili posle izrečene sudske opomene, može tu okolnost uzeti kao otežavajuću, ceneći pri tom posebno težinu ranije učinjenog krivičnog dela, da li je ranije delo iste vrste kao i novo delo, da li su oba dela učinjena iz istih pobuda, okolnosti pod kojima su dela učinjena i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izrečene, oproštene ili zastarele kazne, oslobođenja od kazne, od proteka roka za opozivanje ranije uslovne osude ili od izrečene sudske opomene.]

[ČLAN 9 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Višestruki povrat

Član 55a

Za krivično delo učinjeno sa umišljajem, za koje je propisana kazna zatvora, sud će izreći kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, pod sledećim uslovima:

1) ako je učinilac ranije dva puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvor od najmanje jednu godinu;

2) ako od dana otpuštanja učinioca sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina.

Ublažavanje kazne

[ČLAN 10 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 56

Sud može učiniocu krivičnog dela izreći kaznu ispod granice propisane zakonom ili blažu vrstu kazne, kad:

1) nepromenjen;

2) nepromenjen;

3) utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti koje ukazuju na to da se sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.

Ranija verzija:

[3) utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti i oceni da se i sa ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja.]

Granice ublažavanja kazne

[ČLAN 11 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 57

(1) nepromenjen

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ne može se ublažiti kazna za krivična dela iz čl. 114, 134. st 2. i 3, 178, 179, 180, 214. st. 2. i 3, 246. st. 1, 3. i 4 Ranija verzija: [246. st. 1. i 3], 350. st. 3. i 4. i 388. ovog zakonika.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana ne može se ublažiti kazna učiniocu krivičnog dela koji je ranije osuđivan za isto ili istovrsno krivično delo.

(4) nepromenjen

Uslovi za izricanje uslovne osude

[ČLAN 12 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 66

(1) nepromenjen.

(2) Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od osam ranija verzija: [deset] godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.

(3) Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora ili uslovna osuda za umišljajno krivično delo.

(4) nepromenjen

(5) nepromenjen

Nezastarelost krivičnog gonjenja i izvršenja kazne

[ČLAN 15 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 108

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za krivična dela predviđena u čl. 370. do 375. ovog zakonika, za krivična dela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, kao ni za krivična dela za koja po ratifikovanim međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi.

Nasilje u porodici

[ČLAN 19 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 194

(1) nepromenjen

(2) nepromenjen

(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt člana porodice,
učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina, a ako je član porodice maloletno lice učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Ranija verzija:

[(4) Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.]

(5) nepromenjen

Neovlašćeno držanje opojnih droga

[ČLAN 22 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 246a

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Ko neovlašćeno drži u velikoj količini supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, 
kazniće se zatvorom od tri do deset godina.

(3) Učinilac dela iz st. 1. i 2. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(4) Ako je učiniocu krivičnog dela iz stava 2. ovog člana izrečena kazna zatvora, ta kazna ne može da se izvrši na način predviđen u članu 45. stav 3. ovog zakonika.

(5) Opojne droge oduzeće se.

Ranija verzija:

[Član 246a

(1) Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, a može se osloboditi od kazne.

(2) Učinilac dela iz stava 1. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne.

(3) Opojne droge oduzeće se.]

[ČLAN 33 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Napad na advokata

Član 336v

(1) Ko napadne advokata ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem advokatske službe, 
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice ili preti upotrebom oružja, 
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice, 
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini advokata ili člana njegove porodice, 
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(5) Ako je delom iz stava 4. ovog člana prouzrokovana šteta koja prelazi četiristo pedeset hiljada dinara, 
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Delo iz st. 4. i 5. ovog člana postoji ako je učinjeno prema advokatu ili članu njegove porodice, u vezi sa obavljanjem advokatske službe.