Neke od izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) počinje sa primenom počev od 01/01/2020.

Evo nekih od izmena u dosadašnjim pravilima postupka:

Dostavljanje izvršnom dužniku

Član 36

“Izvršnom dužniku koji je pravno lice ili preduzetnik pismena se dostavljaju na adresu sedišta ili adresu za prijem pošte koje su upisane u registru Agencije za privredne registre ili drugom javnom registru, a fizičkom licu – na adresu prebivališta ili boravišta koja je upisana kod organa koji vodi evidenciju o ličnim kartama.

Ako dostavljanje ne uspe, pismeno se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda koji je doneo rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, a kad je reč o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dostavljanje se ponavlja još jednom po isteku roka od osam dana od prethodnog dostavljanja, a ako ni ponovljeno dostavljanje ne uspe, rešenje se u roku od tri dana ističe na elektronskoj oglasnoj tabli suda.

Dostavljač ostavlja u poštanskom sandučetu izvršnog dužnika ili na drugom mestu na adresi izvršnog dužnika obaveštenje koje sadrži lično ime izvršnog dužnika, svojstvo u postupku, naznaku da će pismeno u roku od tri dana biti istaknuto na elektronskoj oglasnoj tabli suda, naziv i adresu tog suda i upozorenje da se po isteku roka od osam dana od isticanja pismena na elektronskoj oglasnoj tabli suda smatra da je dostavljanje izvršeno.

Smatra se da je dostavljanje izvršeno istekom osam dana od dana isticanja pismena na elektronskoj oglasnoj tabli suda.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje izvršnom poveriocu i drugim učesnicima u postupku.“

Određivanje i naplata zatezne kamate

Član 47a

“Ako su u izvršnoj ispravi određeni troškovi postupka, sud će na predlog izvršnog poverioca rešenjem o izvršenju odrediti naplatu zakonske zatezne kamate na iznos dosuđenih troškova od dana nastupanja izvršnosti izvršne isprave do dana naplate.

Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na javnog izvršitelja kada je on nadležan za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave.“

Predlog za izvršenje u elektronskom obliku

Član 62a

“Predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave može se podneti i u elektronskom obliku u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.“

Elektronsko javno nadmetanje

Član 171a

“Nepokretnost se može prodavati i na elektronskom javnom nadmetanju, ako tako odluči javni izvršitelj po službenoj dužnosti ili na predlog stranke.

Organizaciju i postupak elektronskog javnog nadmetanja bliže uređuje ministar.“

Ograničenje izvršenja

Član 258

Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede :

Minimalna zarada: do 1/4 – Minimalna penzija: do 1/10

Prosečna zarada: do 1/3 – Prosečna penzija: do 1/4

Iznad prosečna zarada: do 1/2 – Iznad prosečna penzija: do 1/3

stav 7: “Radi namirenja potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja izvršenje na primanjima iz st. 1-7. ovog člana može se sprovesti do polovine primanja.“

Prethodni postupak radi namirenja potraživanja prema Republici Srbiji

Član 300

stav 5: “Izvršni poverilac je dužan da o nameri podnošenja predloga za izvršenje pismenim putem obavesti ministarstvo nadležno za finansije najkasnije 30 dana pre podnošenja predloga za izvršenje.“

stav 6: “Dokaz o poslatom obaveštenju iz stava 5. ovog člana izvršni poverilac je dužan da dostavi uz predlog za izvršenje pod pretnjom odbacivanja.“

stav 7, 2. rečenica: “Izvršni poverilac dužan je da pre podnošenja predloga za izvršenje zahteva od Komore da odredi javnog izvršitelja kome će podneti predlog za izvršenje i na dalji postupak shodno se primenjuju odredbe člana 393. ovog zakona.“

stav 8: “Kad je predlog za izvršenje sastavljen tako da u svemu odgovara rešenju o izvršenju koje bi se imalo doneti, a podnet je u potrebnom broju primeraka, javni izvršitelj može izdati skraćeni prepis rešenja stavljanjem otiska štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rešenje.“

Član 168 [samostalni član]

“Počev od 1. marta 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati i u obliku elektronskog javnog nadmetanja.

Počev od 1. septembra 2020. godine, javno nadmetanje za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari može se organizovati isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja.“