Od 2020. nema podnošenja poreskih prijava za prenos apsolutnih prava i za godišnji porez na imovinu

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018, 99/2018 – odluka US i 86/2019) koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine građani (tačnije: poreski obveznici koji ne vode poslovne knjige) više neće neposredno imati obavezu da podnose poresku prijavu za prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, niti za godišnji porez na imovinu, a u vezi sa prometom nekretnina, već će umesto njih sve to raditi notari nakon izvršene overe pravnog posla.