Umanjene takse za elektronske prijave patenata, malih patenata, industrijskog dizajna, žiga, žiga garancije i kolektivnog žiga

Takse za elektronske prijave patenata, malih patenata, industrijskog dizajna, žiga, žiga garancije i kolektivnog žiga, od 14. decembra značajno su umanjene, tako da je prijava patenata i malih patenata jeftinija za 50 odsto u odnosu na propisanu taksu, a prijave industrijskog dizajna, žiga, žiga garancije i kolektivnog žiga, snižene su 25 odsto.

Privredna komora Srbije, zajedno sa Zavodom za intelektualnu svojinu, u skladu sa Sporazumom o saradnji dveju institucija, radi na unapređenju vrednovanja intelektualne svojine u Srbiji i podržava inicijative usmerene na poboljšanje uslova za inovatore i podsticanje kreativnosti i inovatorstva, ali i E-poslovanja. Tako je ranije postignuto smanjenje taksi za 50 odsto prilikom podnošenja patentnih prijava fizičkih lica pronalazača.

Zaštita prava intelektualne svojine daje dodatnu vrednost proizvodima i uslugama, posebno sa finansijskog aspekta, obezbeđuje stabilnost u poslovanju i sigurnost investitorima. Privredna komora Srbije, prepoznajući značaj i ulogu intelektualne svojine u unapređenju konkurentnosti kompanija, doprinosi i podržava unapređenje ove oblasti, kroz podršku članicama informisanjem, edukativnim programima, zaštitom prava intelektualne svojine, afirmacijom proizvoda i obezbeđenjem bolje tržišne pozicioniranosti.

Intelektualna svojina je kapital koji treba koristiti u razvoju društva u celini, a mogućnost za pronalazače da lakše i jeftinije prijave patente, jeste jedan vid podrške kreativnosti.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.12.2019.