Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo/porodično pravo

Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo, da sud dozvoli da maloletno dete otputuje sa tužiocem u inostranstvo i promeni prebivalište, odnosno koje zamenjuje zajedničke odluke roditelja o bitnim pitanjima vršenja roditeljskog prava, već u takvoj situaciji rukovodeći se najboljim interesom maloletnog deteta, po čl.3 Konvencije o pravima deteta i čl.266 st.1 Porodičnog zakona, ovlašćen je da naloži tužiocu da uredi tužbu u pogledu zahteva koji treba da bude usmeren na delimično lišenje roditeljskog prava roditelja koji ne daje saglasnost za promenu mesta prebivališta deteta, u skladu sa odredbom čl.82 Porodičnog zakona.

Izvor: Izvod iz zapisnika sa zajedničke sednice građanskih odeljenja i odeljenja za radne sporove apelacionih sudova sa predstavnicima Vrhovnog kasacionog suda održane 23.6.2017. godine