Pravo zaposlenog da odbije da radi

  Zaposleni, kome prema mišljenju službe medicine rada preti neposredna opasnost po zdravlje ili život, ima pravo da odbije da …
Pročitaj Više

Kolika može biti maksimalno ugovorena kamata kod banke

Postoje ugovori o kreditu gde je efektivna kamatna stopa čak preko 50 %, a više su nego česti ugovori gde …
Pročitaj Više

Međunarodna overa i upotreba stranih isprava

Javne isprave izdaju nadležni organi o podacima o kojima vode službenu evidenciju, a privatne isprave su privatna dokumenta poput izjave, …
Pročitaj Više

Otkup stanova po zakonu o stanovanju

Zakon o stanovanju („sl. glasnik rs“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, …
Pročitaj Više

Prava zaposlenih/radno pravo

Članom 12, 13 i 14 Zakona o radu uređena su prava zaposlenih koja su pomenuta u sledećem: Prava svih zaposlenih …
Pročitaj Više

Dete koje ima više od 15 godina može samostalno da odluči sa kojim će roditeljem živeti

Odredbom člana 60 stav 4 Porodičnog zakona je propisano da dete koje je navršilo 15-tu godinu života i koje je …
Pročitaj Više

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na …
Pročitaj Više

Fizička deoba nepokretnosti

Pravo na fizičku deobu nepokretnosti, i to kako zemljišta, tako i objekata svih vrsta se može tražiti u svako doba …
Pročitaj Više

Povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza ili doprinosa

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj filijali Poreske uprave u slobodnoj pisanoj formi i …
Pročitaj Više