Međunarodna overa i upotreba stranih isprava

Javne isprave izdaju nadležni organi o podacima o kojima vode službenu evidenciju, a privatne isprave su privatna dokumenta poput izjave, …
Pročitaj Više

Otkup stanova po zakonu o stanovanju

Zakon o stanovanju („sl. glasnik rs“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, …
Pročitaj Više

Prava zaposlenih/radno pravo

Članom 12, 13 i 14 Zakona o radu uređena su prava zaposlenih koja su pomenuta u sledećem: Prava svih zaposlenih …
Pročitaj Više

Dete koje ima više od 15 godina može samostalno da odluči sa kojim će roditeljem živeti

Odredbom člana 60 stav 4 Porodičnog zakona je propisano da dete koje je navršilo 15-tu godinu života i koje je …
Pročitaj Više

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na …
Pročitaj Više

Fizička deoba nepokretnosti

Pravo na fizičku deobu nepokretnosti, i to kako zemljišta, tako i objekata svih vrsta se može tražiti u svako doba …
Pročitaj Više

Povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza ili doprinosa

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj filijali Poreske uprave u slobodnoj pisanoj formi i …
Pročitaj Više

Žalbu u poreskom postupku može podneti i lice koje ima pravni interes/poresko pravo

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, …
Pročitaj Više

Da li je sporazum o priznanju krivice dokaz u drugom postupku

Sporazum o priznanju krivice ne može služiti kao dokaz u nekom drugom krivičnom ili uopšte drugom sudskom postupku. Naime, sam …
Pročitaj Više