Dete koje ima više od 15 godina može samostalno da odluči sa kojim će roditeljem živeti

Odredbom člana 60 stav 4 Porodičnog zakona je propisano da dete koje je navršilo 15-tu godinu života i koje je …
Pročitaj Više

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na …
Pročitaj Više

Fizička deoba nepokretnosti

Pravo na fizičku deobu nepokretnosti, i to kako zemljišta, tako i objekata svih vrsta se može tražiti u svako doba …
Pročitaj Više

Povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza ili doprinosa

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj filijali Poreske uprave u slobodnoj pisanoj formi i …
Pročitaj Više

Žalbu u poreskom postupku može podneti i lice koje ima pravni interes/poresko pravo

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, …
Pročitaj Više

Da li je sporazum o priznanju krivice dokaz u drugom postupku

Sporazum o priznanju krivice ne može služiti kao dokaz u nekom drugom krivičnom ili uopšte drugom sudskom postupku. Naime, sam …
Pročitaj Više

Šta je sporazum o priznanju krivice

Zakonikom o krivičnom postupku, i to odredbama članova 313 – 319 propisano je sledeće: -Sporazum o priznanju krivičnog dela javni …
Pročitaj Više

Preduzetnik – osnovni pojmovi/privredno pravo

Odredbama članova 83 do 92 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, …
Pročitaj Više

Šta je udruženje

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) definiše udruženje na …
Pročitaj Više